Condicions d'ús

1. Informació general

mirador.cat informa que l'accés, navegació o utilització de qualsevol dels serveis per l'usuari, implica l'acceptació expressa d'aquestes condicions generals d'ús.

Alguns dels serveis prestats per mirador.cat queden subjectes a les seves pròpies condicions generals i particulars. No obstant l'anterior, les condicions pròpies d'alguns serveis poden substituir, modificar o complementar aquestes condicions generals d'ús.

2. Drets i obligacions de l'usuari

L'usuari està obligat en tot moment a fer un ús lícit dels serveis que s'ofereixen a mirador.cat. L'usuari utilitzarà mirador.cat d'acord amb les condicions d'ús, sense perjudici de les condicions generals i particulars pròpies d'alguns serveis, i amb subjecció a les lleis, la moral i als l'ordre públic i als bons costums generalment acceptades.

3. Idioma

Els idiomes utilitzats són el castellà, català i anglès.

4. Garanties i exoneració de responsabilitats

mirador.cat no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'funcionament de el lloc web i els seus serveis.

L'usuari, en cap moment, podrà sol·licitar cap indemnització, per mal funcionament, per talls temporals de el servei o fins i tot baixa definitiva de l'servei.

mirador.cat s'informarà a través de la seva pàgina web, i/o les seves pàgines oficials en xarxes socials, de les interrupcions en el servei ja sigui per problemes tècnics o de qualsevol altra índole, en la mesura del possible i sempre que aquestes siguin conegudes per endavant.

Totes les dades que apareixen en les insercions publicitàries són proporcionades pels mateixos anunciants, per això mirador.cat, tot i que realitzi un filtrat, no garanteix l'exactitud, la veracitat, les omissions o qualsevol altra circumstància que no reflecteixi la realitat de la informació o dades contingudes en la mateixa. Així mateix i per tant, mirador.cat no es fa responsable dels danys i perjudicis causats per errors, manca d'exactitud, veracitat i / o omissions de la informació o dades.

mirador.cat, ni garanteix, ni proposa, ni recomana cap anunciant en particular i no es fa responsable dels coneixements, pràctiques, ni relacions comercials i contractuals que tenen lloc entre els anunciants i els usuaris. Així mateix, no serà responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis causats pels productes o serveis prestats per tercers a través de publicitat en qualsevol web propietat de mirador.cat. Els llocs web propietat de mirador.cat, tenen capacitat per banners que permeten a l'usuari l'accés a pàgines web o llocs que són titularitat de tercers. mirador.cat, no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web.

5. Utilització de les pàgines web i els serveis pels usuaris.

mirador.cat no pot garantir que l'ús que es faci de les pàgines web i els seus serveis es realitzi d'acord amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i l'ordre públic, ja que correspon a l'usuari respectar les normes esmentades, abstenint-se de utilitzar els llocs web o els seus serveis amb fins il·lícits, o de manera que atempti o vulneri els drets i interessos de mirador.cat o de tercers.

mirador.cat no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l'usuari realitzi dels llocs web o dels serveis i continguts que s'hi ofereixen.

mirador.cat es reserva el dret a impedir a l'usuari l'accés i ús als serveis de la web, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d'incompliment de les condicions generals i particulars d'ús i en cas d'actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

6. Modificació

mirador.cat es reserva el dret a realitzar i sense previ avís, totes les modificacions consideri necessàries, ja sigui en el contingut d'aquestes condicions generals de contractació, ja sigui en el contingut de la informació posada a disposició de cada anunciant, o de les tècniques utilitzades en cada moment. mirador.cat, es reserva el dret de modificar la forma de visualització dels resultats, tant pel que fa als continguts com a l'estètica de les pàgines web, podent, de forma particular, si la seva política comercial així ho requerís, limitar la presència de seus que responguin a una mateixa raó social en una mateixa selecció de cerca.

7. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts, ja siguin, a títol enunciatiu i no limitatiu, noms, logotips, marques, bases de dades, textos i gràfics en general, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de mirador.cat, a no ser que s'especiqui el contrari.

Amb caràcter específic, mirador.cat prohibeix tota descàrrega, còpia o reproducció de continguts que es realitzi a través de mitjans diferents dels habilitats per ella mateixa a aquest efecte, o dels que s'emprin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament per mirador.cat.

8. Enllaços

A) Enllaços d'entrada

Qualsevol persona física o jurídica podrà realitzar un enllaç des de la seva pàgina web a qualsevol de les pàgines propietat de mirador.cat, sota les següents condicions: la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, ni contraris a mirador.cat.

L'existència d'l'enllaç no significa que existeixi una relació entre mirador.cat i la persona física o jurídica que estableix l'enllaç, ni el coneixement i l'aprovació dels continguts i serveis que aquest enllaç contingui per part de mirador.cat.

mirador.cat podrà en qualsevol cas eliminar els enllaços que consideri oportú sense que això generi dret a indemnització de cap tipus a la persona o entitat generadora de tal enllaç.

B) Enllaços de sortida

Podran existir enllaços a altres pàgines web de titularitat de tercers, aquests enllaços de sortida tenen com a finalitat la difusió publicitària dels productes o serveis oferts per aquestes pàgines web, o utilitats que puguin complementar els serveis prestats per mirador.cat aquestes utilitats seran sempre en tot cas optatives per part de mirador.cat, podent en qualsevol cas prescindir o augmentar el nombre d'utilitats en funció de la seva política comercial, no generant cap obligació de futur ni pot generar cap indemnització a l'usuari.

mirador.cat no serà responsable de l'contingut, productes o serveis d'aquestes pàgines web alienes a les que es pot accedir, ni dels danys i perjudicis causats per aquestes.

9. Claus d'accés

mirador.cat, pot proporcionar a l'usuari una clau d'accés als seus propis continguts, amb l'objectiu que la gestió dels continguts sigui realitzada directament pel propi usuari, podent en cada cas modificar les dades.

A l'ésser les claus d'accés l'identificador que permet modificar les dades, els usuaris es comprometen a fer un ús diligent de les mateixes, així com a no posar-les a disposició de tercers.

L'assignació de les Claus d'Accés es produeix amb l'únic criteri de complir amb un nombre mínim de caràcters i que aquests siguin únics, garantint així la identificació.

10. Legislació i jurisdicció

Aquestes condicions d'ús es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya, sent la jurisdicció aplicable la dels jutjats i tribunals d'Espanya.